Αστική Ευθύνη Στελεχών & Διευθυντών D&O

Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών (D&O) διαφυλάσσει τα στελέχη και τη διεύθυνση της επιχείρησής σας από απαιτήσεις τρίτων που οφείλονται σε παραλείψεις ή λάθη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως πράξεις, εργασιακή πρακτική, παραλείψεις 

Που απευθύνεται

Τα Διοικητικά Συμβούλια, οι CEOs και τα υψηλόβαθμα στελέχη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις εκ μέρους των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ζημιές που επηρεάζουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις ή και τρίτους. Ως αποτέλεσμα, τα στελέχη πλέον αντιμετωπίζουν συχνά απαιτήσεις για αποζημιώσεις και ενδέχεται να έχουν απεριόριστη ευθύνη για οικονομικές απώλειες, μέχρι του ποσού της περιουσίας τους.
Καλύπτονται η νόμιμος σύζυγος, εάν επέχει θέση συνεναγόμενου, αποκλειστικά λόγω της συζυγικής σχέσης καθώς και κληρονόμοι, νόμιμοι εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι σε περίπτωση θανάτου διευθυντή ή στελέχους ή σε περίπτωση αδυναμίας του, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης αυτού.
Διευθυντές ανεξάρτητων οργανισμών
Οι κυριότερες καλύψεις κινδύνων ευθύνης διευθυντών και στελεχών (D&O) είναι οι εξής:
->πρακτικές απασχόλησης & ανθρώπινου δυναμικού
->δράσεις μετόχων
->λάθη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
->ανακριβείς ή ανεπαρκείς γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
->παραπλανητική πληροφόρηση σε ενημερωτικά δελτία
->λήψη αποφάσεων που υπερέβησαν την εντολή
->μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς
Προστατεύει την προσωπική περιουσία των διευθυντικών στελεχών από απαιτήσεις τρίτων (γιατί χωρίς το ασφαλιστήριο D&O και την εταιρική αποζημίωση τα στελέχη θα έπρεπε να στηρίζονται στα δικά τους περιουσιακά στοιχεία για την υπεράσπιση τους).
Προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλισμένης επιχείρησης όταν καλείται να αποζημιώσει τα διευθυντικά της στελέχη (BALANCE SHEET PROTECTION - Προστασία ισολογισμού).

Καλύπτεται η ευθύνη στελεχών εναντι:

Των Μετόχων
Συγκρουόμενα συμφέροντα / εσωτερικές διαπραγματεύσεις
Απόκρυψη πληροφοριών, ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις
Κακή διαχείριση, παράβαση καθήκοντος
Συγχωνεύσεις
Πτώχευση
Των Εργαζομένων
Πρακτική διακρίσεων
Παράνομη απόλυση
Παρενόχληση
Παραβίαση κανονισμών εργασίας
Παραβίαση ιδιωτικού βίου
Τρίτων
Ρύπανση του περιβάλλοντος
Θέματα Καταναλωτών
Θέματα Διαφθοράς
Υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού
Αθέτηση συμφωνιών 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσει μαζί σας αρμόδιο στέλεχος.